**توجه مهم**
با توجه به راه اندازی اتوماسیون اداری تحت وب ، کلیه مدارس استان جهت دریافت بخشنامه ها بایستی از این به بعد از طریق سامانه https://office.kermanedu.ir اقدام نمایند.

Outlook
Show password
sign in